TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (TCG)

Înainte de a utiliza sau obține orice materiale, informații, servicii prin intermediul site-ului online BRENT.RO, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile Generale(TCG). TCG prevăzute în continuare se vor aplica tuturor serviciilor prestate AUTOROTATION S.R.L. și contractate prin intermediul site-ului online BRENT.RO, precum și tuturor interacțiunilor dintre administrator și client/vizitator și pot fi modificate oricând de către administrator.

INFORMAȚII ADMINISTRATOR MAGAZIN ONLINE

BRENT.RO este un magazin online care este proprietarea AUTOROTATION S.R.L., cu sediul social in mun. Cluj-Napoca, str. Buna Ziua, nr. 39A, bl. E6C, sc. 1, et. 2, ap. 9, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj nr. J12/4358/2016, cod unic de înregistrare 36837178, cont bancar IBAN RO44BTRLRONCRT0376959101 deschis la Banca Transilvania, telefon mobil 0721 715 333, e-mail contact@brent.ro, denumită administrator sau prestator.

DEFINIȚII

În ințelesul TCG, următorii termeni se definesc astfel:

  • prestator/administrator – societarea comercială AUTOROTATION S.R.L.;
  • beneficiar/client – orice persoană fizică sau juridică care face o rezervare prin intermediul site-ului online BRENT.RO, conform procedurii stabilite în TCG;
  • vizitator – orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul online, fără a lansa o comandă;
  • comandă – document in format electronic, întocmit de client și remis prestatorului, prin care clientul iși manifestă intenția fermă de a inchiria unul sau mai multe autovehicule dintre cele aflate în proprietatea prestatorului oferite spre închiriere, plătind pretul acestora;
  • convenția/contract – comandă confirmată de prestator conform TCG;
  • ofertă – propunerea de închiriere adresată clientului, prezentată prin intermediul site-ului online BRENT.RO;
  • specificații – orice mențiune făcută de client în cuprinsul comenzii.

ACCEPTARE TCG

Administratorul vă oferă accesul în magazinul online BRENT.RO și utilizarea acestuia, sub rezerva acceptării complete și necondiționate de către vizitator/client a TCG.  Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricărui produs, conținut, date, materiale, informații sau servicii prin intermediul magazinului nostru online, vizitatorul/clientul este de acord să respecte TCG și intelege că nu poate invoca necunoașterea acestora.

Accesul vizitatorului la magazinul online BRENT.RO

DREPTURI DE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Vizitatorul/clientul întelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va descarca/utiliza conținutul site-ului BRENT.RO, imagini, descrieri, elemente grafice, fără acordul scris al administratorului întrucât reprezintă proprietatea administratorului (sau a unui furnizor al administratorului),  fiind aparat de legea dreptului de autor și de legile referitoare la proprietatea intelectuala și industriala.

Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală de către vizitator/client atrage angajarea răspunderii acestuia, civilă, penală sau de orice alta natură și, în consecință, dă posibilitatea administratorului site-ului online BRENT.RO să inițieze orice demers judiciar sau extrajudiciar. În acest caz administratorul va putea pretinde vizitatorului/clientului acoperirea prejudiciului material și moral suferit.

PERFECTAREA CONTRACTULUI. VALABILITATE

Prin intermediul site-ului BRENT.RO, administratorul pune la dispoziția oricărei persoane fizice sau juridice – vizitator sau client – autovehiculele pe care le deține în proprietate, pe care le oferă spre închiriere. Mai precis, prin intermediul site-ului vizitarorul/clientul are posibilitatea de a se informa cu privire la autovehiculele din oferta administratorului, la specificațiile tehnice ale acestora, la disponibilitatea acestora într-o anumită perioadă de timp, la prețul de închiriere, la condițiile de închiriere, la aspectele legate de garanții si despăgubiri, la asigurarea CASCO, procedurile de predare-primire a autovehiculului, precum și orice alte informații relevante.

Persoana fizică sau juridică care dorește sa închirieze unul sau mai multe autovehicule din oferta administratorului, devenind client, va putea să îsi manifeste această intenție prin intermediul site-ului, prin selectarea autovehiculului/autovehiculelor, prin precizarea perioadei pentru care doreste să închirieze și prin confirmarea faptului că acceptă condițiile de închiriere, pe care le-a citit în prealabil. De asemenea, clientul poate preciza ora și locația predării.

Manifestarea intenției clientului de a contracta reprezintă un pas necesar și obligatoriu care va conduce la încheierea contractului de închiriere auto. Manifestarea intenției de a închiria un autovehicul de către client nu dă naștere niciunei obligații în sarcina administratorului, alta decât de a-l contacta pe client și a stabili o întâlnire la care să se discute detaliile închirierii și să se încheie contractul propriu-zis. Corelativ, manifestarea intenției clientului de a închiria un autovehicul din oferta administratorului, conferă acestuia dreptul de a fi contactat de către administrator în vederea încheierii contractului și, totodată, dreptul de a avea întâietate la închirierea autovehicului în perioada menționată de el în rezervare.

Manifestarea intenției clientului se concretizează prin cererea de rezervare.

Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, în două exemplare (unul pentru fiecare parte contractantă) cu prilejul întâlnirii dintre administrator/prestator și client/beneficiar, după stabilirea tuturor aspectelor legate de închiriere. Cu prilejul întâlnirii, dacă clientul modifică unele dintre informațiile precizate în rezervare, cu prisosință, autovehicului care dorește să fie închiriat și perioada, contractul de închiriere se va încheia doar în condițiile în care administratorul poate să satisfacă rezervarea modificată, fără a afecta alte rezervări sau contracte. Riscul modificării rezervării este al clientului.

Administratorul poate refuza încheierea unui contract de închiriere cu un client, chiar dacă acesta a făcut o rezervare, fără a fi nevoi să justifice acest refuz.

Una dintre condițiile care trebuieste a fi îndeplinită pentru a se putea încheia contractul de închiriere ține de client. În concret, clientul persoană fizică care închiriază autovehicului proprietatea administratorului trebuie să fi o persoană care a împlinit vârstă de 21 ani, deține un permis de conducere valabil și o vechime de cel puțin 3 ani, nu are antecedente penale în raport cu infracțiuni la legea circulației și declară expres că el este singura persoană care va conduce autovehiculul închiriat. Dacă există posibilitatea că autovehiculul să fie condus și de alte persoane, clientul persoană fizică trebuie să indice acele persoane și să declare expres că acestea îndeplinesc condițiile amintite anterior. În cazul clientului persoană juridică, condițiile trebuiesc îndeplinite de persoana fizică care va fi indicată ca fiind cea care va conduce autovehicului închiriat.

În cazul permiselor de conducere care nu sunt scrise cu alfabet latin (care conțin caractere arabe, chineze, japoneze, chirilice etc.) clientul este obligat să prezinte un permis de conducere internațional.

La încheierea contractului clientul va prezenta cartea de identitate/pașaportul valabil și permis de conducere valabil pentru fiecare persoană care va fi indicată ca cea care va conduce autovehiculul.

DURATA CONTRACTULUI.

Contractul de închiriere se încheie pe o durată egală cu perioada pe care clientul a menționat-o în rezervare, în măsura în care administratorul poate onora această solicitare. Durata contractului este stabilită expres prin precizarea zilelor pentru care clientul închiriază autovehicului.

Durata minimă de închirierea a unui autovehicul este de 4h.

Durata contractului de închiriere poate fi prelungită, insă pentru aceasta clientul trebuie să își exprime intenția clar și neechivoc și să o aducă la cunoștința administratorului cu cel puțin 24 h înainte de expirarea duratei inițiale. În cazul în care închirierea a fost pentru o perioadă de 1 zi, prelungirea este posibiliă doar dacă clientul a adus la cunoștința administratorului intenția de prelungire la momentul la care a preluat autovehiculul.

PREȚURI. COSTURI. FACTURARE. MODALITĂȚI DE PLATĂ.

Prețurile aferente serviciilor de închiriere oferite de administrator sunt afișate în site-ul online BRENT.RO. Prețurile de închiriere sunt stabilite în funcție de perioada de închiriere (în funcție de numărul de zile) și este exprimat în euro/zi + TVA. Prețurile sunt indicate în curprinsul site-ului online BRENT.RO pentru fiecare autovehicul în parte Administratorul se preocupă pentru ca prețurile afișate în magazinul online să fie cele corecte, însă în situația în care din eroare este afișat un preț eronat, administratorul va aduce aceasta împrejurare la cunoștința clientului cu prilejul discuției telefonice.

Prețul se achită în bază facturii fiscale emisă de administrator după semnarea contractului de închiriere și înainte de predarea autovehicului. Dacă prețul nu este achitat conform stipulațiilor contractuale, până la momentul la care administratorul ar fi trebuit să predea autovehiculul pentru a fi respectată perioada închirierii, contractul este rezolutionat de plin drept pentru neplata prețului, fără a fi nevoie de nicio formalitate (fără notificare, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată), administratorul putând pretinde daune-interese în cuantum egal cu jumătate din prețul contractului de închiriere. Prin neachitare se înțelege și situația în care, în cazul plății prin bancă, suma aferentă prețului contractului nu este evidențiată în soldul contului bancar al administratorului.

Plata prețului contractului se va face în condițiile stabilite prin prevederile contractuale; de principiu fie numerar, fie prin virament bancar, dar în așa manieră încât prețul să fie încasat până la momentul predării autovehicului.

La semnarea contractului de închiriere Clientul va achita un avans de 50% din valoarea totală a contractului.

În cazul anulării rezervării plata în avans deja efectuată va fi returnată cu condiția achitării unei taxe de anulare în valoare de 100 euro + TVA. Anularea se poate face doar prin e-mail.

Distinct de prețul serviciilor de închiriere, clientul este obligat să avanseze contravaloarea serviciului de predare al autovehiculului în altă locație decât raza municipiului Cluj-Napoca, 50 euro + TVA pentru orice altă locație de pe raza jud. Cluj sau 200 euro + TVA pentru orice locație din România.

Clientul va trebui să răspundă pentru plată amenzilor și sancțiunilor primite în perioada în care autovehiculul s-a aflat în folosința acestuia.

Clientul este obligat să contacteze proprietarul cu cel puțin 3 ore înainte de ora predării autovehiculului închiriat.

GARANȚII

Închirierea unui autovehiculul dintre cele aflate în oferta adminstratorului presupune și constituirea unei garanții în cuantum de 300 euro + TVA, care va fi avansată administatorului și care, la finalul contractului de închiriere, după recepționarea autovehiculului de către administrator de la client, va fi returnată.

Garanția se returnează integral în măsura în care autovehiculul se predă administratorului în starea în care a fost anterior predat clientului. În ipoteza în care se constată existența unor avarii, stricăciuni, daune etc ale autovehicului, administratorul le va consemna în procesul verbal de predare-primire și va reține din garanție cuantumul reparațiilor, restituind doar diferența. Această garanție se restituie, în maxim 7 zile lucrătoare de la returnarea autovehiculului Proprietarului. Acest termen oferă Proprietarului timpul necesar pentru evaluararea corectă a avariei în cauză.

Autovehiculul poate fi închiriat cu următoarele accesorii: router wirelles, scaune copil, tablete Samsung, ladă frigorifică, sistem de navigație Smailo, cutie portbagaj superior și suport biciclete.

În cazul deteriorării accesoriilor prezentate la punctul 8.3 proprietarul le va consemna în procesul-verbal de predare-primire și va reține din garanție cuantumul reparațiilor sau înlocuirii acestora.

Tot din garanție se va reține costul combustibilului lipsă.

CASCO

Toate autovehiculele oferite spre închiriere de către administrator sunt asigurate CASCO, în baza poliței de asigurare facultative încheiate și valabile. În cazul unui eveniment rutier survenit în perioada în care autovehiculul este închiriat clientului și care intră sub incidența asigurării facultative CASCO, clientului este obligat să avanseze la momentul întocmirii procesului-verbal de restituire a autovehiculului sumă de 300 euro+TVA, reprezentând contravaloarea francizei aferente asigurării facultative CASCO.

PROCEDURA DE PREDARE-PRIMIRE A AUTOVEHICULULUI

Autovehiculul este livrat Clientului, în baza prezentului contract de închiriere și a procesului-verbal de predare primire, în stare de funcționare, fără vicii ascunse de natură a împiedica bună utilizare a acestuia. Autovehiculul se predă curat și spălat.

În procesul verbal de predare primire se va indica starea în care se găseste autovehiculul, fiecare parte putând face mențiunile pe care le consideră necesare. În mod expres se vor preciza în procesul verbal de predare primire existența vreunor avarii, zgârieturi sau alte asemenea, în caz contrar prin semnarea procesului-verbal se atestă lipsa acestora.

Predarea autovehiculului către client se va realiza doar după încheierea și semnarea procesului verbal de predare-primire, după ce administratorul a verificat condițiile stabilite prin prezentul contract de închiriere, inclusiv cele legate de persoana conducătorului auto, după ce clientul a pus la dispoziția administratorului documentele conducătorului auto, după ce clientul a achitat prețul contractului și după ce a avansat sumele aferente garanției.

Procesul-verbal de predare primire se încheie în două exemplare, unul pentru fiecare parte.

În procesul-verbal de predare primire se va trece ora predării. În lipsa unei mențiuni se va considera ca oră a predării ora 0.00 a zilei respective. De asemenea, se vor indica data, locul și ora la care la avea loc predarea autovehiculului către administrator la finalul duratei contractuale.

Predarea se concretizează în fapt prin remiterea unei chei a autovehiculului impreună cu actele acestuia (certificat de înmatriculare, asigurare civilă auto RCA, rovinetă) persoanei indicate în prezentul contract ca fiind conducătorul auto.

Returnarea autovehiculului se face în aceleași condiții precum cele ale predării către client.

Procesul-verbal de predare primire, de la momentul returnării autovehiculului, va trebui să specifice dacă predarea s-a făcut cu sau fără întârziere, dacă există avarii sau defecțiuni, dacă garanția se restituie integral sau nu (în acest caz indicându-se sumele reținute din garanție).

Dacă clientul dorește returnarea autovehiculului înainte de împlinirea duratei contractului, acesta va anunța administratorul cu cel puțin 24 h înainte și va stabili cu acesta coordonatele predării către administrator. Într-o asemenea ipoteză, administratorul își rezervă dreptul de a nu returna nicio diferentă din prețul contractului.

OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Să citească, să accepte și să respecte TCG administratorului odată cu utilizarea site-ului online și cu lansarea rezervărilor.

Să furnizeze informații reale, corecte și actuale despre entitatea sa atunci când acestea i se cer, în caz contrar există posibilitatea refuzării colaborării.

OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Să contacteze clienții după primirea rezervării, prin e-mail sau telefonic, și să stabilească de comun acord cu aceștia coordonatele întâlnirii pentru discutarea și încheierea contractului de închiriere.

Să utilizeze datele personale colectate de la clienți/utilizatori în concordanță cu secțiunea `Confidențialitate`, parte integrantă din TCG.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, administratorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este onorarea rezervărilor, reclamă-marketing-publicitate și realizarea de statistici proprii necesare dezvoltării serviciilor oferite.

Prin completarea datelor cu caracter personal în formularul de comandă clientul acceptă necondiționat că datele sale să fie incluse în baza de date a administratorului și își exprimă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către administrator. Informațiile înregistrate vor putea fi transmise și furnizorilor administratorului și companiilor de curierat.

Administratorul colectează, de la clienții săi date cu caracter personal (nume și prenume, e-mail, număr de telefon, adresa și alte date pentru facturare) numai dacă sunt furnizate în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea procesării rezervărilor transmise online pe BRENT.RO.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneti prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul firmei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt inexacte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

COOKIE-URI

Cookie-urile -sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care în versiunea standard este setat să le accepte. La accesarea site-ului BRENT.RO. acesta va solicita browser-ului de internet să stocheze cookie-uri în memoria PC-ului. Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setări / acțiuni între două sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. Sunt situații în care poate fi reținută adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referință, dacă este cazul. BRENT.RO poate fi utilizat, în anumite limite, și fără acceptarea cookie-urilor. Aceste informații sunt necesare pentru a oferi vizitatorilor/clienților servicii calitative și nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate unei terțe părți.

GĂZDUIRE. LINK-URI. BROWSERE.

Site-ul BRENT.RO este găzduit pe servere aparținând unor societăți de profil, pe baza contract încheiat între acestea și AUTOROTATION S.R.L. în calitate de beneficiar. Site-ul BRENT.RO poate să conțină link-uri către alte site-uri, care pot fi accesate de vizitatori/clienți pe propria răspundere. AUTOROTATION S.R.L. nu este răspunzătoare de erorile care pot apărea pe site sau de cele legate de utilizarea unui browser, indiferent de cauza acestora; și nu este răspunzătoare de natura, conținutul și orice alte aspecte legate de site-urile accesate prin intermediul link-urile existențe pe site-ul BRENT.RO, răspunderea cu privire la acestea revenind proprietarilor acestor site-uri.

COMENTARII

Site-ul BRENT.RO dă posibilitatea vizitatorilor/clienților de a face comentarii la adresa lui și a produselor oferite, care vor fi publicate după o aprobare prealabilă. Administratorul site-ului își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a nu publica pe site comentariile pe care nu le consideră adecvate, prin aceasta înțelegându-se, dar fără a se limita, comentariile cu conținut ilegal, obscen, defăimător, amenințător, care aduce atingere drepturilor unei persoane, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, care au conținut publicitar, care conțin viruși, care au caracter de spam etc. AUTOROTATION S.R.L. nu este răspunzătoare și nu poate fi trasă la răspundere, prin aceasta înțelegându-se inclusiv obligarea la despăgubiri pentru orice fel de prejudiciu produs de comentariile publivate.

Dacă vizitatorul/clientul furnizează, prin intermediul comentariilor, informații care nu vizează produsele comercializate de AUTOROTATION S.R.L. sau procesul de vânzare/cumpărare/livrare/returnare al acestora, își asumă răspunderea că prin divulgarea acestora nu aduce atingerea unor drepturi aparținând unor terțe persoane, în caz contrar fiind direct și singur responsabil de prejudiciul cauzat. Prin publicarea comentariilor, vizitatorul/clientul își exprimă acordul expres să transmită în mod gratuit, nelimitat și irevocabil către AUTOROTATION S.R.L. dreptul de a utiliza, reproduce, modifica sub orice formă, retransmite și distribui către oricine și prin orice mijloace conținutul comentariilor. Utilizarea în conținutului comentariilor, în considerarea dreptului oferit de vizitator/client amintit anterior, nu poate conduce la asumarea unei responsabilități și la angajarea răspunderii administratorului, singurul responbabil fiind vizitatorul/clientul care a publicat comentariul.

NEWSLETTER. SPAM

AUTOROTATION S.R.L. poate notifica vizitatorii/clienții site-ului BRENT.RO, prin intermediul newletter-ului săptămânal, cu privire la ofertele sale curente și, totodată, poate să trimită acestora felicitări, cupoane cadou sau orice alte mesaje. Pentru a fi trimise oferte sau mesaje prin intermediul newletter-ului este necesară abonarea vizitatorului/clientului la acesta, în mod gratuit și voluntar, ceea ce presupune faptul că vizitatorul/clientul a citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile prevăzute în TCG. Prin abonare la newsletter, vizitatorul/clientul își exprimă consimțământul expres de a primi ofertele și mesajele AUTOROTATION S.R.L. Vizitatorul/clientul poate oricând să se dezaboneze de la newletter, urmând instrucțiunile indicate în subsolul fiecărui email.

Administratorul site-ului nu încurajează SPAM-ul (definit ca procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii dubioase, practicată în industria e-marketingului și de proprietarii de situri pornografice). Drept urmare toate mesajele și ofertele comunicate vizitatorilor/clienților prin intermediul newsletter-ului sunt trimise în considerarea solicitării exprese a acestora și cu privire la care nu a fost parcursă procedura de dezabonare.

Ofertele și mesajele trimise vizitatorului/clientul prin intermediul newsletter-ului respectă Legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială astfel cum este ea prevăzută de legislația română și nu numai. Retrimiterea newletter-ului de vizitator/client către alte persoane se face pe propria răspundere a acestuia și se consideră că vizitatorul/clientul a făcut cunoscute prevederile TCG celui căruia i-a retrimis newsletter-ul, iar acesta din urmă înțeles și acceptat. Retrimirea este permisă în condițiile în care structura și conținutul newsletter-ului nu sunt modificate, în caz contrar vizitatorul/clientul putând fi tras la răspundere pentru prejudiciile cauzate, indiferent de natura acestora. AUTOROTATION S.R.L. nu este răspunzător și nu poate fi făcut răspunzător de acțiunile întreprinse de vizitatori/clienți.Utilizarea newsletter-ului se realizează în aceleași condiții în care se utilizează și site-ul BRENT.RO.

Administratorul deține toate drepturile asupra conținutului newsletter-ului. AUTOROTATION S.R.L. poate restricționa accesul la newletter, fără a fi nevoie de o notificare prealabilă, pentru orice vizitator/client care nu respectă prevederile TCG sau cu privire la care există bănuiala că nu respectă aceste prevederi.

LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

TERMENII ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE (TCG) se supun legislației române. În eventualitatea apariției unui caz de litigiu între administratorul site-ului și un vizitator/client, acesta din urmă va notifica administratorul, în condițiile stabilite de TCG, și își va da concursul în vederea rezolvării pe cale amiabilă a situației problematice. Doar atunci când nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, vizitatorul/clientul se va putea adresa instanțelor de judecată competente material. În acest caz, competența teritorială revine instanței de judecată în circumscripția căreia își are stabilit sediul administratorul site-lui.

NOTIFICĂRI

Notificările care se vor impune a fi trimise între administrator, pe de-o parte, și vizitator/client, pe de altă parte, se vor considera a fi trimise dacă vor fi expediate prin poșta electronică (e-mail) pe adresele acestora și dacă în rubrica „Subiect” a e-mailului este folosită următoarea formulă: „Notificare privind...”. Notificările care vor fi trimise către administrator, în condițiile amintite anterior, se vor expedia pe adresa de e-mail: contact@brent.ro. Notificările care vor fi trimise de către administrator vizitatorilor/clienților vor fi expediate pe adresele de e-mail comunicate de aceștia la completarea formularelor de pe site-ul BRENT.RO.

Notificările trimise către administratorul site-ului trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații: datele de identificare ale vizitatorului/clientului; (nume, prenume, adresa de domiciliu, cod numeric personal, telefon, e-mail etc.) raportul contractual în raport cu care se trimite notificarea (dacă e cazul); situația concretă care se semnalează prin notificare; argumentele/motivele notificării; solicitările adresate administarorului; soluțiile propuse pentru rezolvarea situație. Notificările adresate administratorului vor primi un răspuns în termen de maxim 30 zile calendaristice, ce va fi comunicat prin e-mail pe adresa indicată în notificare.

FORȚĂ MAJORĂ

Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, definită de către lege și acceptată de către părți ca fiind un eveniment imprevizibil, mai presus de voința lor, care afectează îndeplinirea obligațiilor asumate, total sau parțial.

Forță majoră, înțelegând prin aceasta orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea unui contract, și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo, greve generale etc. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți producerea evenimentului în termen de maxim 7 zile calendaristice și să ia de îndată toate măsurile posibile pentru a limita consecințele. În cazul în care împrejurările care obligă suspendarea executării prezentului antecontract se prelungesc cu o perioadă mai mare de 60 zile calendaristice, oricare parte poate cere rezoluțiunea. În condițiile alineatului precedent, antecontractul se rezolutioneaza fără a se putea pretinde daune-interese. Încetarea cazului de forță majoră trebuie notificată celeilalte părți în interval de maxim 7 zile calendaristice.