POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Începând cu data de 25.05.2018 au intrat în vigoare dispozițiile Regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și întrucât am acordat - în mod constant - o atenție deosebită datelor personale pe care le prelucrăm am dorit să ne menținem angajamentul asumat de a asigura protecția acestor date și în raport cu noul cadrul normativ.

Ne dorim ca fiecare client al Brent.ro să aibă convingerea că ne depunem toate eforturile și alocăm resursele necesare pentru a ne respecta obligația de a prezenta garanții legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile respectării principiilor legalității, echității și transparenței.

Mai mult decât atât, ne dorim că fiecare Client al Brent.ro să fie pe deplin informat cu privire la ce reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal și tocmai de aceea am pregătit acest document.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Pentru a vedea dacă o informație intră în sfera datelor cu caracter personal ne-am îndreptat atenția spre definiția pe care legiuitorul european a indicat-o în Regulamentul (EU) 2016/679: „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Am considerat că o informare completă a clienților Brent.ro asupra ceea ce reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal poate să fie realizată doar în condițiile în care aceștia înțeleg pe deplin conținutul acestei noțiuni.

Mai mult, am apreciat că este de datoria noastră să indicăm împrejurarea că terminologia de prelucrare are un spectru extrem de larg întrucât înglobează orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”.

Cine prelucrează datele cu caracter personal (operatorul)?

Operatorul care prelucrează datele cu caracter personal pe care clienții Brent.ro ni le comunică prin intermediul site-ului este AUTOROTATION SRL – persoană juridică română, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Buna Ziua, nr. 39A, bl. E6C, sc. 1, et. 2, ap. 9, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj nr. J12/4358/2016, cod unic de înregistrare 36837178, cont bancar IBAN RO44BTRLRONCRT0376959101 deschis la Banca Transilvania, telefon mobil 0721 715 333, e-mail contact@brent.ro, în calitate de proprietară a acestuia.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care clienții Brent.ro ni le comunică direct cu prilejul completării rezervării, respectiv: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Relativ la această modalitate de colectare a datelor cu caracter personal, clienții Brent.ro au controlul asupra informațiilor pe care ni le comunică.

De altfel, din dorința de a respecta cu strictețe cerințele legate de asigurare a securității datelor cu caracter personal și a prelucrării acestora, am ales ca rezervările care se pot face prin intermediul Brent.ro să nu impună necesitatea unui cont de utilizator și, totodată, ca datele colectate să fie minime, doar cele necesare pentru a putea să ne contactăm clienții subsecvent rezervării.

Care este scopul prelucrării?

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal pe care clienții Brent.ro ni le furnizează cu ocazia completării formularului de rezervare este, în principal, contactarea acestora în vederea confirmării rezervării, informării clientului cu privire la eventualele împrejurări care sunt relevante în raport cu rezervarea acestuia, încheierii contractului de închiriere.

Este posibil să prelucrăm datele cu caracter personal obținute prin intermediul Brent.ro și a formularului de rezervare și în următoarele scopuri: reclamă-marketing-publicitate (ex. să vă transmitem oferte și promoții - prin SMS sau email), realizarea de statistici proprii necesare dezvoltării serviciilor oferite, evaluarea gradului de satisfacție sau pentru apărarea intereselor noastre legitime.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele cu caracter personal ale clienților Brent.ro până la încetarea raportului contractual care are la bază rezervare făcută de client prin formularul on-line. Clienții Brent.ro vor putea să ne solicite ștergerea informațiilor și ne vom conforma acestei solicitări sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Ne vedem obligați a preciza că nu putem fi responsabili de vulnerabilitățile unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi au clienții Brent.ro (în calitate de persoană vizată)?

1. Dreptul de acces (art. 15) – dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal ale clientului brent.ro, iar dacă da, să oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;

2. Dreptul la rectificare (art. 16) – se referă la corectarea fără întârzieri a datelor personale inexacte;

3. Dreptul la ștergerea datelor (art. 17) – înseamnă că clientul Brent.ro are dreptul să i se șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; am retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; mă opun prelucrării datelor care au fost colectate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

4. Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18) – poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor cu caracter personal pe o perioadă care să permită verificarea corectitudinii acestora; prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci restricționarea acestora; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă clientul s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor mele;

5. Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art. 19);

6. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20) – se referă la faptul că pot primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi trimise direct altui operator;

7. Dreptul la opoziție (art. 21) – vizează dreptul de a mă opune prelucrării datelor;

8. Dreptul la informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal (art. 34).